Page 1: Finding a Way Forward for Mental Health

Dod o hyd i ffordd ymlaen ar gyfer iechyd meddwl

Ydych chi wedi cael problem iechyd meddwl?

Mae Dod o hyd i ffordd ymlaen ar gyfer iechyd meddwl yn astudiaeth sy’n cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, ac sy’n edrych ar wellhad i unigolion sydd wedi profi anawsterau iechyd meddwl.

Rydym yn chwilio am gyfranwyr 18 oed neu'n hŷn i lenwi holiadur am eu profiadau, ac mae'n bosib y byddwn yn gofyn iddynt gyfrannu ymhellach.

Beth yw'r astudiaeth?

Gwelwyd datblygiadau pwysig mewn deall y modd y mae gwella o broblemau iechyd meddwl, ond mae ymchwil i'r pwnc hwn yn aml yn canolbwyntio ar wella gwasanaethau ar gyfer gwellhad. Prif nod yr astudiaeth hon yw archwilio sut mae pobl yn byw gyda salwch meddwl, a sut y gallai gwellhad edrych iddynt hwy, neu'r rhai o'u cwmpas.

Eich dewis chi'n llwyr yw cymryd rhan, ac nid oes raid i chi barhau gyda’r astudiaeth o gwbl.

Os ydych chi'n fodlon cwblhau'r arolwg, cliciwch ar y botwm 'Nesaf' isod.

 

Finding a way forward for mental health

Have you experienced a mental health problem?

Finding a way forward for mental health is a study, consisting of service users and carers, looking at recovery for individuals who have experienced mental health difficulties.

We are looking for participants aged 18 or over to complete a questionnaire on their experiences, with potential for further involvement.

What is the study about?

Important strides have been made in understanding recovery from mental health problems but research on this topic often focuses on improving services for recovery. The main aim of this study is to explore how people live with mental illness and what recovery might look like to them or those around them.

Participation is voluntary and you are under no obligation to continue with the study.

If you are happy to compete the survey please click on the next button below.